Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 7 > Youth's Personal Models - Selected Socio-Economic
< Back to Volume

Youth's Personal Models - Selected Socio-Economic

Full Text PDF

Abstract:

The aim of study was to inverstgatr the preffered by young peoplr of personal models and factors influencing them. The study was conducted in 1999 and 2011 on the sample of high school students (third class), using questionnaire "personal patterns". The results show that the choice by yuung people of personal models occurs in conjunction with the family, school, theachers, peers and the media. Yuong people from these communities draws behavioral models from the different situations of everyday life, the system of social norms and values. Young people from these communities also draws models of socialization. In particular, the mass media (according to research) is an important and attractive component of the educational environment of youth, presenting different lifestyles and value systems, used by the adolescents.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 7)
Pages:
96-112
Citation:
K. Dziwanska, "Youth's Personal Models - Selected Socio-Economic", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 7, pp. 96-112, 2013
Online since:
September 2013
Authors:
Export:
Distribution:
References:

Cieciuch J. (2007). Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Cieciuch J. (2006a). Kryzys wartości i przekonań religijnych w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 11(4), 91-102.

Cieciuch J. (2006b). Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 3(2), 121-137.

Dyczewski L. (1976). Więź pokoleń w rodzinie. Warszawa.

Dziwańska K. (2010).

Erikson E. (1950). Childhood and society. New York, Norton.

Gregorczyk K. (1971). O pojęciu wartości w antropologii kulturowej. Studia Socjologiczne, 1.

Gurycka A., (1986). Systemy wartości młodzieży licealnej (1978) a oddziaływania szkoły. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.

Izdebski Z. (red. ) (2012). Zagrożenia okresu dorastania. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.

Liberska H. (2004). Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Matusewicz Cz. (1975). Psychologia wartości. Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Warszawa - Poznań.

Mądrzycki T. (1996). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Nowe podejście. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk.

Miszalska A. (1996). Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Obuchowska I. (1996). Drogi dorastania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

Obuchowska I. (2012). Dorastanie - między mocą a bezsilnością. W: Izdebski Z. (red. ). Zagrożenia okresu dorastania. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra.

Oleszkowicz A. (1995). Kryzys młodzieńczy - istota i przebieg. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.

Oleszkowicz A., Senejko A. (2011) Dorastanie. W: Trempała J. (red. ). Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Piaget J. (1977). Psychologia i epistomologia. PWN. Warszawa.

Piaget J. (1981). Równoważenie struktur poznawczych. PWN. Warszawa.

Piaget J., Inhelder B. (1970). Od logiki dziecka do logiki młodzieży. PWN. Warszawa.

Przetacznik - Gierowska M., Włodarski Z. (1994). Psychologia wychowawcza, tom 2. PWN. Warszawa.

Rokeach M. (1960). The open and closed mind. New York, Basic Books.

Rostowska T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie. W zakresie wybranych wymiarów osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.

Skarżyńska K. (1991). Konformizm i samokierowanie jako wartości. Polska Akademia Nauk Instytut Psychologii. Warszawa.

Szczepański J. (1972). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa.

Świda H. (1979). Młodzież a wartości. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.

Świda - Ziemba H. (1995). Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Zakład Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Warszawa.

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.

Trempała J. (red. ) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Tyszkowa M. (1996). Jednostka a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój. W: Przetacznik- Gierowska M., Tyszkowa M. (red. ), Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Zazzo B. (1972). Oblicza młodości. Psychologia różnicowa wieku dorastania. PWN. Warszawa.

Ziemska M. (1977). Rodzina a osobowość. Warszawa. ( Received 08 July 2013; accepted 10 July 2013 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.