Paper Titles in Periodical
International Letters of Social and Humanistic Sciences
ILSHS Volume 52
Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 52 > Impact of Social Groups in Political Discourse
< Back to Volume

Impact of Social Groups in Political Discourse

Full Text PDF

Abstract:

In this article, ideological confusion is explained based on the structural-functionalist perspective. Analysis of the phenomenon in question focuses mainly on the interdependence created between the “deeply-social” factors of and political discourse. This analysis is undertaken to better understand the circumstances that condition political parties on representing social categories in different social contexts and on showing the implications of political identity building based on the type of discourse used by the political actors.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 52)
Pages:
111-121
Citation:
R. Lami, "Impact of Social Groups in Political Discourse", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 52, pp. 111-121, 2015
Online since:
May 2015
Authors:
Export:
Distribution:
References:

[1] Adam, S. (1992). The Idea of Civil Society. New York: Free Press.

[2] Andrews, C. M., Ovalioglu, G. (1994). Albania and the World Bank: Building the Future. World Bank.

[3] Angjeli, A. (2007). Tranziconi dhe liria ekonomike në Shqipëri, Tiranë: GEER.

[4] Bardhoku, N. (2011). Guret e Kufirit. Tiranë: UET PRESS.

[5] Banka Botërore (2003). Shqipëria: Një vlerësim i varfrisë, Nr. 26213, Banka Boterore.

[6] Banka Botërore (1994). IDA News Release", Nr. 95/16ECA, f. 35.

[7] Biberaj, E. (2001). Shqipëria ne tranzicion: rruga e vështirë drejt demokracisë. Tiranë: Ora.

[8] Bitaj, E. (2011). Zhillimi i bujqësisë, bashkimi i fermereve ne kooperativa, Shqip, 22 Maj, f. 4.

[9] Bozdo, E (2009). Nevoja për ridimensionim të marrdhënieve me FMN, Panorama, Tiranë: Panorama Group, 14 Prill, f. 3.

[10] European Bank for Reconstruction and Development (2007). Transition. Report London.

[11] Elbasani, A. (2004). Albania in Transition: Manipulation or Appropriation of International Norms,. Southeast European Politics, 5: 1.

[12] Dervishi, Z. (2005). Vullnetarizmi- ind i domosdoshëm për funksionim e humanizmin e shoqërisë. Shoqëria & Politika, Vell, 8, Nr. 1 (15), f. 93.

[13] Doing Business (2009). World Bank: Published September 2008 by Palgrave Macmillan, Worl Bank.

[14] Farrell, M. D. (1998). Political Parties as Campaign Organizations. Manchester: University of Manchester.

[15] Fuga, A. (2003). Majtas jo djathtas. Tiranë: Ora.

[16] Fukayama, F. ( 1992). The end of history and the last man. New York: NY Press.

[17] Gajo, A. (2000). Shqipëria demokraci në deficit. Tiranë: Muza.

[18] Kaldor, M., Ivan, V. (1997). Democratization in East and Central European, International Affairs 73. 1, p.80.

[19] Karaguni, M., Dumani, B. (2005). Relievi demo – ekonomik e social, Tiranë: Iiar.

[20] Karaguni, M., Dumani, B. (2009). Zhvillimet në Tiranë, Refleksion mbi disa sfida, Revista Demografike.

[21] Lubonja, F. (2009). Nevojë për një shoqëri aktive,. Panorama, Tiranë: Panorama Group, 3 Maj. f. 17.

[22] Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit (2007). Strategjia Sektoriale e Bujqësisë dhe Ushqimit 2007 – 2013, f. 8 -12.

[23] McFaul, M. (2002). The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship: Non-cooperative Transitions in the Postcommunist World,. World Politics. 54, no 2, p . 212.

DOI: https://doi.org/10.1353/wp.2002.0004

[24] Olldashi, E. ( 2010). Hyrje mbi teoritë e grupeve të interesit. Tiranë: Globus.

[25] Tarifa, F., Krisafi, K., Tarifa, E. (2009). Paradigma e tranzicionit demokratik Tiranë: Ombra GVG.

[26] Tarifa, F. ( 2012). Dinamikat e modernizimit pluralist. Tiranë: GVG.

[27] Trimcev, E. (2005). Democracy, Intellectuals and the State: The Case of Albania. Tirana: AIIS.

[28] Tusha, G. (2008). Shoqëria civile. Tiranë: Dudaj.

[29] USAID (2006) The 2006 NGO Sustability Index for Central and Eastern European 2006. United States Agency for international Development.

[30] Xhumari, M. (2013). Populli dhe populizmi,. Politikja, Nr. 2. Tirane: FLESH.

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.