Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILSHS > ILSHS Volume 28 > Travels in Aspects of their Functions and...
< Back to Volume

Travels in Aspects of their Functions and Pedagogical Values

Full Text PDF

Abstract:

Travels influence on comprehensive human development, they are source of knowledge, create possibility of satisfaction of one basic need which is the need of cognition. Tourism education gives chances for people to take part in culture dialogues, educate in a humanistic way, breaks barrier between nations and societies of different regions of the world. Travel, apart from place, time and aims and other circumstances which every trip is accompanied with, gives the chance for development.

Info:

Periodical:
International Letters of Social and Humanistic Sciences (Volume 28)
Pages:
161-174
Citation:
A. K. Gębora, "Travels in Aspects of their Functions and Pedagogical Values", International Letters of Social and Humanistic Sciences, Vol. 28, pp. 161-174, 2014
Online since:
May 2014
Export:
Distribution:
References:

Cassirer E., Esej o człowieku, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa (1971).

Czerniawska O., Podróże jako projekt edukacyjny, [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś- Krawczyk (red. ), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE Łódź, (2001).

Domżał U. A., Idee koncepcji Marii Montessori we współczesnej edukacji dziecka.

Domżał U. A., Wybory moralne nauczycieli, Edukacja zdrowotna, Nr1, Półrocznik naukowy WSEZ w Łodzi, Łódź 2009, Vol. 6.

Domżał Z., Formy opieki nad dzieckiem w XX leciu międzywojennym, [w: ], Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, U. Ordon, A. Pękala (red), Wyd. A J D, Częstochowa (2008).

Dzięgielewska M., Podróże naukowe jako forma zdobywania wiedzy [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Gębora A. K., Wykorzystanie Internetu we współczesnej edukacji-szanse i zagrożenia, Edukacja zdrowotna, Nr 1, Półrocznik naukowy WSEZ w Łodzi, Łódź. (2009).

Houle C., Patterns of Learning, (polski tytuł Wzory uczenia się, rozdział: Florencja- badania źródłem centrum kultury. ) Londyn (1984).

Juraś-Krawczyk B., Podróże rodzinne jako stymulacja rozwoju, [w: ] O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Juraś-Krawczyk B., Wprowadzenie, [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Köb Susanne - Filozofia podróży, Wyd. Focus Giessen, Niemcy (2005).

Krawczyk Z., Człowiek i natura. Filozofia i ideologia taternika i marynistyczna Mariusza Zaruskiego, [w: ], Z. Krawczyk, Natura, kultura, sport, PWN, Warszawa (1970).

Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji, Studia i szkice, Wydawnictwo ALMAMER Wyż. Szkoły Ekonomicznej, Warszawa (2007).

Kriese H. M., Podróżowanie im edukacja-asocjacje i aspekty, [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE Łódź, (2001).

Locke J., Myśli o wychowaniu, (tłum. ) F. Wnorowski, Wstęp: K. Mrozowska, Ossolineum, Wrocław (1959).

Matuszak A., Refleksje o młodzieży wędrującej…Krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej, Geografia w Szkole, Nr 4, (2002).

Miazgowski B., Kalos k'agatos. Wstep, [w: ], M. Zaruski, Wśród wichrów i fal, Sit, Warszawa, (1958).

Niedzielska E., Rola Kadry w organizowaniu obozów wędrownych oraz ich znaczenie dydaktyczno-wychowawcze, Rocznik Naukowy, Tom IV 2001/2002 WSHiG, Poznań (2001).

Orkan Z., Z nad Bałtyku, [w: ] Warta ( Studia, listy, szkice), Lwów, (1926).

Orzechowska G., Seniorzy o podróży swojego życia, [w: ], O. Czerniawska, B. Juraś.

Krawczyk (red. ), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Piętka H., Potrzeba rozwinięcia zmysłu badawczego wśród turystów, Ruch Turystyczny Nr 2, (1957).

Półturzycki J., Samokształcenie przez turystykę i krajoznawstwo, Nauczyciel i Wychowanie, Nr 4, (1967).

Przecławski K. , Socjologiczne problemy turystyki, CRZZ, Warszawa (1979).

Sługocki J., M. Zaruski, a kwestia udziału społeczeństwa polskiego w budowie floty morskiej, Nautologia, Nr 4, (1988).

Targosz R., Elementy edukacyjne w turystyce górskiej organizowanej przez Mieczysława Orłowicza w początkach XX wieku, [w: ], W. Horyń, J. Maciejewski (red. ).

Nauczyciel andragog u progu XX wieku, Wyd. U. Wrocławski, Wrocław (2002).

Turos L., Rola wychowania turystyki w dziejach myśli pedagogicznej, Oświata Dorosłych Nr 7-8, (1967).

Turos L., Turystyka do krajów socjalistycznych jako czynnik samokształcenia nauczycieli, PWN, Warszawa (1977).

Turos L., Turystyka edukacyjna i transgresja, Wszechnica Polska- Szkoła Wyższa TWP w Warszawie, Warszawa (2003).

Winiarski R., Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania, Problemy Turystyki, Nr 2, (1988).

Wojciechowski K. (red. ), Encyklopedia Oświaty i Kultury Dorosłych, Ossolineum, Wrocław (1986).

Wojciechowski K., Rozwój i znaczenie wychowawcze turystyki, Wychowanie Dorosłych, PWN, Warszawa (1966).

Woźnicka E., Podróże rowerem po Europie jako inspiracja do uczenia się, [w: ] O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk (red. ) Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Zawadzki K., Funkcje podróży w życiu ludzi starszych [w: ] O. Czerniawska, B. Juraś.

Krawczyk ( red. ), Podróże jako projekt edukacyjny, WSHE, Łódź (2001).

Żeromski S., Wiatr od morza, Czytelnik, Warszawa 1955. ( Received 01 May 2014; accepted 14 May 2014 ).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.