Subscribe

Subscribe to our Newsletter and get informed about new publication regulary and special discounts for subscribers!

ILCPA > ILCPA Volume 3 > Influence of Waste Disposal Sites on the...
< Back to Volume

Influence of Waste Disposal Sites on the Environment in Miedzyzdoje of 2005 - 2007

Full Text PDF

Abstract:

Waste is inseparable element of human activity. In Poland, the system of it’s management is typically extensive because waste is almost entirely deposited in landfills. Landfilling is the oldest method of waste management, but it is also the least desirable method of its neutralization. During the operation of communal waste landfill, waste effects on such environmental elements as air, soil, water, plants and animals. A number of requirements for the location of the facility, its construction, use and handling after operation is supposed to prevent environmental pollution and provide safety for people.The modern waste disposal sites having cleavage in the form of geomembrane, effectively limit the outflow of wastes to the ground waters and neighbouring soils. Further actions which are taken in order to segregate wastes, can eliminate negative effect of waste disposal sites on the environment.

Info:

Periodical:
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy (Volume 3)
Pages:
73-79
Citation:
P. Daniszewski and B. Draszawka-Bołzan, "Influence of Waste Disposal Sites on the Environment in Miedzyzdoje of 2005 - 2007", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, Vol. 3, pp. 73-79, 2012
Online since:
October 2012
Export:
Distribution:
References:

Barabasz W., Albińska D., Frączek K., Grzyb J., Barabasz J., Kosińska B., IX Konferencja Naukowo-Techniczna Kołobrzeg-Kopenhaga-Oslo 2003, 155-168, (2003).

Barabasz W., Grzyb J., Frączek K., Kultys H., Król T, Flak K., Kornaś G., Barabasz J., Pawlak K., VII Konferncja Naukowo-Techniczna, Koszalin-Kołobrzeg 2001, 157-178, 2001a.

Barabasz W., Jaślowska M., Kultys H., Flak K., Przemiany Środowiska naturalnego a ekorozwój, Wyd. Geosfera TBPŚ, Kraków, 2001, 155-170, 2001b.

Barabasz W., Marcinowska K., Bis H., Chmiel M., Galus A., Paśmionka I., Grzyb J., Frączek K., Opalińska-Piskorz J., Pawlak K., Flakowa K., Kornaś G., Kultys H., Król T., /w/ Air Protection in Theory & Application, PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Prace i Studia, 48, III, 145-157, (1998).

Borowski S., II Konferencja Naukowa, Łódź-2001, Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. 142-147, (2001).

Borrello P., Gucci P.M., Musmeci L., Pirrera A., Ann. Ist. Super Sanita. 35, 3, (1999) 467-471.

Cvetenić Z., Pepeljnjak S.,. Atmospheric Environment. 30(3) (1997) 491-495.

Daniszewski P., Ekologia i technika 5 (2008) 211-214.

Daniszewski P., Gaz, Woda i Technika Sanitarna 4 (2009) 34-36.

Daniszewski P., Falkowski J., Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Problemy higieny i epidemiologii u progu XXI wieku, Poznań - Kiekrz (2001).

Daniszewski P., Falkowski J. II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź (2001).

Gonzalez C.A., Kogevinas M., Gadea E., Huici A., Bosch A., Papke O., Arch. Environ. Health. 55 (2000) 259-267.

Hendry K. M., Cole E. C., J. Toxicol. Environ. Health. 38(2) (1993) 183-198.

Horner W. E., Helbling A., Salvaggio J. E., Lehrer S. B., Clinical Microbiology Reviews. 8(2) (1995) 161-179.

Jagiełło E., Inżynieria Ekologiczna 9 (2003) 138-144.

Jones B.L., Cookson J.T., Appl. Environ. Microbiol. 45(3) (1983) 919-934.

Jurkiewicz G., Markiewicz P., Skorupski W. Chemia i Inżynieria Ekologiczna. Opole, 5(7) (1998) 583-593.

Kock M., Schlacher R., Pichler-Semmelrock F.P., Reinthaler F.F., Eibel U., Marth E., Friedl H., Cent. Eur. J. Public Health. Austria, 6(1) (1998) 25-28.

Krzysztofik B.: Mikrobiologia powietrza. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, (1992).

Krzywicka H., Janowska J., Zarzycka E., Rocz. PZH, 48, 3, (1997) 269-274.

Kuratowska A., Rezerwuary chorobotwórczych czynników biologicznych w aerosferze, hydrosferze i litosferze. /w/ Ekologia - jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. PWN, Warszawa-Łódź, (1997).

Litwin B., Człowiek i środowisko 1/4, (1977).

Pleczyński J., Przegląd komunalny 7-8 (1999) 31-33.

Przydatek G., Łacheta S. (2003). Materiały konf. nt. Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka,. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, str. 588-595.

Rosiek-Dulewska B., Karwaczyńska U., Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Opole, 3/5, (1996) 631-634.

Rosik - Dulewska C., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 9-25, 72-85, 331-336, (2008).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11. 02. 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 - tekst jednolity).

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Smyk B., Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, PAN Kraków, 24, (1996) 113-144.

Strączyńska., Strączyński S., Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471 (2000) 543-548.

Struk-Sokołowska J., Żebranowicz E., Wiater J., Journal of Elementology. T. 10(3) (2005) 821-828.

Szymańska-Pulikowska A., Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471 (2000) 1175-1179.

Szymański K. III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami, Poznań, (1999) str. 425-444.

Terelak H., Motowicka - Terelak T., Stuczyński T., Pietruch C., Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, str. 5-7, 16-50. (2000).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001. 62. poz. 628).

Show More Hide
Cited By:
This article has no citations.